Welkom bij de saaie, doch nodige pagina’s.
We doen deze eerst in mensentaal en daaronder in juridische taal. Beide vormen juridisch gezien 1 geheel.

In mensentaal:

– De gegevens op onze site zijn van ons of van onze leveranciers. Deze gebruiken of misbruiken, mag natuurlijk niet.

– Onze leveranciers en wij doen hun best om de gegevens en prijzen volledig correct weer te geven. Een paar tienduizend artikelen en heel wat mensen die aan deze informatie gewerkt hebben, kunnen ervoor zorgen dat er foutjes in zitten. Dat is niet te controleren, vandaar dat we daar ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Lijkt er je iets raar? Vraag het dan per mail even na, zo help je ons ook nog en wij geven dat ook door aan onze leverancier(s) om aan te passen.

– Foutje bij de levering? Laat het ons binnen de 8 dagen weten, dan hebben we ook nog een verhaal bij de leverancier(s). Een klacht die weken nadien komt, is moeilijk nog ernstig te nemen, dus help jezelf en ons en meld fouten/defecten binnen de 8 dagen.

– Wil je iets terugsturen? Vraag dan vooraf je Retour-van-Materiaal-Authorisatie-nummer (beter bekend als RMA-nummer) aan. Dan kunnen we zien wat we voor jou kunnen doen.

– Beschouw de prijzen en voorraden op de website als RICHTwaarden. We kunnen niet dagelijks tienduizenden artikelen manueel gaan controleren.

– We geven realistische leveringstermijnen op. Natuurlijk kunnen externe factoren er altijd voor zorgen dat deze niet gehaald kunnen worden. Gelieve dan niet boos op óns te zijn.

– Op alle dingen die we zelf produceren, zowel materiële als intellectuele zaken, blijft de copyrightwetgeving van kracht. Kopiëren of andere misbruiken van software, schema’s, … is dus niet toegestaan. Bijkomend: NOOIT zal een artikel van ons gebruikt mogen worden voor maatschappelijk laakbare doelen.

– Op alle producten op deze site, heb je de wettelijke garantieperiode of meer.

– Alle geleverde goederen dienen contant of vooraf betaald te worden. Voor klanten met speciale afspraken hiervoor geldt: elk uitstel van betaling is een gunst. Reden te meer om de betalingstermijn met zorg te respecteren, anders is het voor ons ook niet plezant meer en moeten we aanmaningen e.d. gaan sturen die je telkens geld kosten. Help je jezelf niet mee en ons ook niet en stemt dus eigenlijk niet overeen met het idee van samenwerken dat wij beogen.

– Wij leveren uitsluitend kwaliteitsmaterialen die bedoeld zijn voor de professionele markt. Wij gaan er vanuit dat je op de hoogte bent van het gebruik van deze professionele materialen. Zoals je niet viool kunt spelen door het kopen van een viool, zo ben je ook geen elektronicus door onze professionele materialen te kopen. Om viool te leren spelen zijn leren, ervaring en veel oefenen een voorwaarde voor succes. Evenzeer geldt dit voor het werken met/aan elektronica. Wij steken er onze hand voor in het vuur dat onze producten goed zijn. Je dient er zelf de hand voor in het vuur te steken dat je over voldoende kennis en ervaring beschikt om je project tot een goed einde te brengen. Alfa Parts – Vael (APVE bvba) kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet slagen van je project. Wij leveren slechts de benodigde producten.

– Komen we er echt samen niet uit, dan moeten we samen naar de rechtbank van Dendermonde. 😉

In juridische taal:

 1. Algemeen
  De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de koper.

 2. Levering goederen
  De goederen worden af fabriek geleverd (Incoterm 1990). Indien aan Alfa Parts – Vael wordt gevraagd om het vervoer te verzorgen, dan worden de vervoerskosten aangerekend tegen 17.90€ (exclusief btw) voor bestellingen van minder dan 500€ (exclusief btw), met een gewicht van minder dan 30 kg voor leveringen in België. Voor bestellingen van 500€ (exclusief btw) of meer of voor leveringen buiten België, dient de prijs te worden overeengekomen. Het risico gaat evenwel over vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen aan de vervoerder.
  Indien er voor bestellingen met een goederenbedrag < 15€ ex. btw extra administratie dient gevoerd te worden (officiële bestelbon, factuur, … ) wordt hiervoor 5€ ex. btw administratiekosten gerekend.

 3. Aanvaarding levering
  De goederen worden als aanvaard beschouwd, indien binnen de acht dagen na ontvangst geen schriftelijk protest werd betekend aan Alfa Parts – Vael.

 4. Terugzending goederen
  Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Alfa Parts – Vael en de vermelding van het RMA-nummer (per post of e-mail). Elke terugzending dient vrachtvrij (franco) te gebeuren.
  De door de koper bestelde en door Alfa Parts – Vael geleverde goederen worden nooit geruild of teruggenomen, tenzij een niet-conforme levering of gebreken worden aangetoond.

 5. Eigendomsvoorbehoud
  Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van Alfa Parts – Vael. De risico’s die de goederen kunnen lopen, gaan evenwel over op de koper van zodra ze bij Alfa Parts – Vael ter beschikking van de koper worden gesteld.

 6. Prijsoffertes en prijzen
  De prijzen op deze website zijn RICHTPRIJZEN en niet bindend. Indien een prijs niet meer haalbaar is, zal u manueel per mail hierover geïnformeerd worden, waarna er verdere onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden.
  Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende wisselkoersen en kosten van materialen. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, zonder dat de duur van de leveringstermijn te wijten is aan een fout of nalatigheid van Alfa Parts – Vael, mogen de prijzen door Alfa Parts – Vael worden aangepast op basis van de werkelijke stijging van de wisselkoersen en kosten van de materialen. Een dergelijke prijswijziging zal maximaal 80% van de in de prijsoffertes vermelde prijzen beïnvloeden en enkel betrekking hebben op de elementen die door deze gestegen kosten worden beïnvloed.

 7. Leveringstermijn
  De leveringstermijnen van Alfa Parts – Vael worden slechts als indicatie opgegeven en houden dus geen vaste verbintenis in. In geen geval zullen wij boetes voor te late levering aanvaarden, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 8. Eigendomsrechten
  De koper verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten op de geleverde systeem- of applicatiesoftware. Hij/zij verwerft enkel een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het overeengekomen aantal gebruikers. De koper mag de programmatuur enkel aanwenden voor intern gebruik en de software op geen enkele wijze, rechtstreeks noch onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van anderen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag er slechts één back-upkopie (reservekopie) worden gemaakt. Het is de klant ook verboden de software te vertalen, bewerken of op enige andere wijze te veranderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa Parts – Vael.
  Alle aan de klant verstrekte ontwerpen, schema’s, tekeningen, afbeeldingen en overige documenten blijven eveneens eigendom van Alfa Parts – Vael. Omgekeerd blijven ook alle schema’s en informatie die door de klant worden verstrekt, bv. in het kader van een project, eigendom van de klant en zal Alfa Parts – Vael deze NOOIT aan anderen meedelen.

 9. Garantiebepaling
  Tenzij anders vermeld, biedt Alfa Parts – Vael een garantieperiode van 30 dagen voor producten van minder dan 25€ en van één jaar voor producten van 25€ en meer (B2B). De waarborg is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of vervanging van de producten. Schadevergoeding voor winstderving, indirecte of welke andere schade dan ook, zal niet worden betaald.
  Om voor omruiling of herstelling in aanmerking te komen, dienen de defecte goederen op kosten van de koper samen met een kopie van de aankoopfactuur in de originele verpakking te worden teruggezonden vóór het verstrijken van de garantieperiode. Enkel defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten komen in aanmerking voor toepassing van de waarborg. Goederen die voor toepassing van de waarborg in aanmerking komen, worden op kosten van Alfa Parts – Vael hersteld of vervangen en gratis teruggestuurd. Goederen die worden teruggestuurd zonder RMA-nummer, zullen worden geweigerd. Er dient steeds een RMA-nummer te worden aangevraagd.
  Zijn in elk geval van toepassing van de waarborg uitgesloten:
  1. Alle defecten wegens een foutief gebruik of foutieve behandeling, met inbegrip van het ontbreken van een antistatische bescherming bij goederen die hier gevoelig voor zijn.
  2. Alle goederen met fysieke beschadigingen, met inbegrip van aangebrachte merktekens.
  3. Goederen die niet bij Alfa Parts – Vael werden aangekocht, komen nooit in aanmerking voor toepassing van de waarborg.
  4. Alle verborgen gebreken die Alfa Parts – Vael niet kan hebben gekend.

 10. Betaling
  De betaling dient contant en zonder korting te gebeuren bij ontvangst van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Enkel betalingen die werden uitgevoerd aan onze kassa of overgeschreven op onze bankrekening, hetzij rechtstreeks, hetzij via de online betaalmethoden op onze website, worden als geldig beschouwd.
  Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden berekend van 1% per maand vanaf de eerste vervaldag. Een schriftelijke aanmaning is daartoe niet noodzakelijk.
  Bovendien zal het bedrag van al onze rekeningen die op de vervaldag niet zijn betaald tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 65€ per factuur als schadevergoeding voor administratieve onkosten.
  Bovendien zullen eveneens alle verdere leveringen worden stopgezet tot ontvangst van alle openstaande bedragen, ook die welke volgens een eerdere overeenkomst nog niet zijn vervallen.

 11. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
  Alle geschillen tussen de koper en Alfa Parts – Vael vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.
  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

 12. Afdwingbaarheid
  Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

(einde, oef 😉 )

wpChatIcon
wpChatIcon