De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Alfa Parts - Vael en haar informatieleveranciers en verbindt zich ertoe om daaraan geen wijzigingen aan te brengen.

De volledige of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciŽle doeleinden op eender welke wijze van de Alfa Parts - Vael website en de inhoud ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa Parts - Vael.

Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of voor onwettige doeleinden te gebruiken.Alfa Parts - Vael en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van Alfa Parts - Vael ONLINE. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Alfa Parts - Vael en haar informatieaanbieders garanderen dan ook de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie, voor eender welk gebruik, niet.

Alfa Parts - Vael is niet aansprakelijk voor eender welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen of uitgevoerd op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch voor fouten of vergissingen. Het bedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gesteld door gebruikers of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade dan ook veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, zelfs indien Alfa Parts - Vael ONLINE voor dergelijke schade werd gewaarschuwd.

Het is mogelijk dat Alfa Parts - Vael ONLINE of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Alfa Parts - Vael is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden.


 1. Algemeen
  De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de koper.

 2. Levering goederen
  De goederen worden af fabriek geleverd (Incoterm 1990). Indien aan Alfa Parts - Vael wordt gevraagd om het vervoer te verzorgen, dan worden de vervoerskosten aangerekend tegen 14€ (exclusief BTW) voor bestellingen van minder dan 500€ (exclusief BTW), met een gewicht van minder dan 30 kg voor leveringen in BelgiŽ. Voor bestellingen van 500€ (exclusief BTW) of meer of voor leveringen buiten BelgiŽ, dient de prijs te worden overeengekomen. Het risico gaat evenwel over vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen aan de vervoerder.

 3. Aanvaarding levering
  De goederen worden als aanvaard beschouwd, indien binnen de acht dagen na ontvangst geen schriftelijk protest werd betekend aan Alfa Parts - Vael.

 4. Terugzending goederen
  Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Alfa Parts - Vael en de vermelding van het RMA-nummer (per fax, post of e-mail). Elke terugzending dient vrachtvrij (franco) te gebeuren.
  De door de koper bestelde en door Alfa Parts - Vael geleverde goederen worden nooit geruild of teruggenomen, tenzij een niet-conforme levering of gebreken worden aangetoond.

 5. Eigendomsvoorbehoud
  Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van Alfa Parts - Vael. De risico's die de goederen kunnen lopen, gaan evenwel over op de koper van zodra ze bij Alfa Parts - Vael ter beschikking van de koper worden gesteld.

 6. Prijsoffertes en prijzen
  Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende wisselkoersen en kosten van materialen. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, zonder dat de duur van de leveringstermijn te wijten is aan een fout of nalatigheid van Alfa Parts - Vael, mogen de prijzen door Alfa Parts - Vael worden aangepast op basis van de werkelijke stijging van de wisselkoersen en kosten van de materialen. Een dergelijke prijswijziging zal maximaal 80% van de in de prijsoffertes vermelde prijzen beÔnvloeden en enkel betrekking hebben op de elementen die door deze gestegen kosten worden beÔnvloed.

 7. Leveringstermijn
  De leveringstermijnen van Alfa Parts - Vael worden slechts als indicatie opgegeven en houden dus geen vaste verbintenis in. In geen geval zullen wij boetes voor te late levering aanvaarden, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 8. Eigendomsrechten
  De koper verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten op de geleverde systeem- of applicatiesoftware. Hij/zij verwerft enkel een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het overeengekomen aantal gebruikers. De koper mag de programmatuur enkel aanwenden voor intern gebruik en de software op geen enkele wijze, rechtstreeks noch onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van anderen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag er slechts ťťn back-upkopie (reservekopie) worden gemaakt. Het is de klant ook verboden de software te vertalen, bewerken of op enige andere wijze te veranderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa Parts - Vael.
  Alle aan de klant verstrekte ontwerpen, schema's, tekeningen, afbeeldingen en overige documenten blijven eveneens eigendom van Alfa Parts - Vael.

 9. Garantiebepaling
  Tenzij anders vermeld, biedt Alfa Parts - Vael een garantieperiode van 30 dagen voor producten van minder dan 25€ en van ťťn jaar voor producten van 25€ en meer. De waarborg is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of vervanging van de producten. Schadevergoeding voor winstderving, indirecte of welke andere schade dan ook, zal niet worden betaald.
  Om voor omruiling of herstelling in aanmerking te komen, dienen de defecte goederen op kosten van de koper samen met een kopie van de aankoopfactuur in de originele verpakking te worden teruggezonden vůůr het verstrijken van de garantieperiode. Enkel defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten komen in aanmerking voor toepassing van de waarborg. Goederen die voor toepassing van de waarborg in aanmerking komen, worden op kosten van Alfa Parts - Vael hersteld of vervangen en gratis teruggestuurd. Goederen die worden teruggestuurd zonder RMA-nummer, zullen worden geweigerd. Er dient steeds een RMA-nummer te worden aangevraagd.
  Zijn in elk geval van toepassing van de waarborg uitgesloten:
  1. Alle defecten wegens een foutief gebruik of foutieve behandeling, met inbegrip van het ontbreken van een antistatische bescherming bij goederen die hier gevoelig voor zijn.
  2. Alle goederen met fysieke beschadigingen, met inbegrip van aangebrachte merktekens.
  3. Goederen die niet bij Alfa Parts - Vael werden aangekocht, komen nooit in aanmerking voor toepassing van de waarborg.
  4. Alle verborgen gebreken die Alfa Parts - Vael niet kan hebben gekend.

 10. Betaling
  De betaling dient contant en zonder korting te gebeuren bij ontvangst van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Enkel betalingen die werden uitgevoerd aan onze kassa of overgeschreven op onze bankrekening, hetzij rechtstreeks, hetzij via de "Secure On-Line System"-website, worden als geldig beschouwd.
  Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden berekend van 1% per maand vanaf de eerste vervaldag. Een schriftelijke aanmaning is daartoe niet noodzakelijk.
  Bovendien zal het bedrag van al onze rekeningen die op de vervaldag niet zijn betaald tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 65€ per factuur als schadevergoeding voor administratieve onkosten.
  Bovendien zullen eveneens alle verdere leveringen worden stopgezet tot ontvangst van alle openstaande bedragen, ook die welke volgens een eerdere overeenkomst nog niet zijn vervallen.

 11. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
  Alle geschillen tussen de koper en Alfa Parts - Vael vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.
  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.